Windykacja należności to szeroko pojęte działania zmierzające do odzyskania wymagalnych roszczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika. Wierzytelność swoje źródło może mieć w różnego rodzaju zobowiązaniach – nie mniej jednak najczęściej podstawę stanowią nieopłacone rachunki, czy też faktury za sprzedany towar bądź wykonaną usługę.

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sieradzkiej – Sitnik stara się rozwiązać wszelkie powstałe spory na linii wierzyciel – dłużnik, poprzez działania polubowne, bowiem są one najszybsze i praktycznie pozbawione dodatkowych kosztów. Jednakże, w przypadku braku porozumienia z dłużnikiem prowadzimy działania na etapie sądowym. Wzywamy dłużnika do zapłaty, sporządzamy pozew i prowadzimy kompleksowo sprawę przed sądem. W momencie uzyskania korzystnego dla naszego Klienta wyroku lub nakazu zapłaty oferujemy również sporządzenie wniosku egzekucyjnego i czynny udział w toku postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria oferuje również prowadzenie sprawy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym poprzez E-Sąd.

W ramach windykacji należności najczęściej świadczymy poniższe usługi:

  • odzyskiwanie należności z faktury i rachunku,
  • odzyskiwanie należności wynikającej z niewykonania umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy,
  • odzyskiwanie należności z tytułu kar umownych,
  • odzyskiwanie należności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia,
  • podejmowanie czynności mających na celu przerywanie biegu przedawnienia,
  • kompleksowe prowadzenie spraw w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego,
  • czynny udział w postępowaniach mediacyjnych zmierzających do zawarcia ugody,
  • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty.