Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego regulowanego ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo rodzinne dotyczy szeroko pojętych stosunków w rodzinie, dotyczących zarówno spraw majątkowych, jak i niemajątkowych, w tym stosunków małżeńskich, stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, czy też rodzicami, dziećmi a osobami trzecimi czy instytucjami.

Z uwagi na fakt, iż sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do najbardziej delikatnych i emocjonalnych, wymagają one szczególnego podejścia. Priorytetem Kancelarii, oprócz zaoferowania najwyższej jakości obsługi prawnej, jest wsparcie psychologiczne zapewniające Klientom poczucie bezpieczeństwa, a w szczególności zachowanie tajemnicy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach dotyczących prawa rodzinnego, których przedmiotem są:

• rozwód (z orzeczeniem winy, bez orzekania o winie),
• separacja,
• alimenty (podwyższenie/obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),
• nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
• uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
• władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej),
• ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa),
• ustanowienie rozdzielności majątkowej,
• podział majątku wspólnego,
• przysposobienie, opieka i kuratela,
• ubezwłasnowolnienie częściowe i pełne.