Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sieradzkiej-Sitnik

Kancelaria powstała w 2020 r. z zamiłowania do prawa i nieodpartej chęci niesienia pomocy innym.

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno dla Klientów indywidualnych, jak również dla Przedsiębiorców. W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w sprawach standardowych, jak również takich, które wymagają trudnych i odważnych decyzji oraz niestandardowych rozwiązań. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy w sposób kompleksowy, dokonując szczegółowej analizy problemu, a przede wszystkim poszukując różnych, najwłaściwszych dla Klienta rozwiązań. Naszą pracę cechuje zaangażowanie, kompetencja i skuteczność. Z Klientami budujemy relacje partnerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu, bowiem tylko taka współpraca gwarantuje końcowy sukces.

Aby zapewnić Klientom kompleksowość oferty oraz świadczyć usługi na najwyższym poziomie Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sieradzkiej-Sitnik współpracuje z grupą adwokatów oraz doradców podatkowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

Najczęściej zadawane pytania

Adwokat a radca prawny. Jaka jest różnica?

Adwokat i radca prawny to dwa zawody prawnicze funkcjonujące równolegle w polskim systemie prawnym. Podstawową różnicą pomiędzy przedstawicielami zawodów prawniczych jest o to, że adwokat nie może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a radca prawny owszem.

Oprócz tego na sali sądowej adwokat nosi togę z żabotem w kolorze zielonym, a radca prawny togę w kolorze niebieskim. Pozostałe kompetencje są równoważne i uprawniają zarówno adwokatów, jak i radców prawnych do reprezentowania osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych przed wszystkimi sądami, w każdego rodzaju sprawach w tym karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych i innych.

Radca prawny jako profesjonalny pełnomocnik – czy warto korzystać z jego usług?

Sprawy prawne, w szczególności te sądowe, cechują się ogromnym poziomem emocji. Niestety nierzadko stres i świadomość konsekwencji osobistych i majątkowych dla osoby której sprawa dotyczy, i to zarówno tych negatywnych jak i pozytywnych, źle wpływają na jakość procesu decyzyjnego. Nikt nie jest wolny od emocji we własnej sprawie, co niejednokrotnie utrudnia lub wręcz uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji. Tu właśnie z pomocą przychodzi radca prawny, który działa w naszym interesie, ale nie jest obciążony bagażem emocjonalnym. Patrzy na sprawę z zewnątrz, nie angażuje się, tylko koncentruje na zwiększeniu prawdopodobieństwa wygranej. Radca prawny to w końcu znawca prawa mający doświadczenie w występowaniu przed sądami, gromadzeniu materiałów dowodowych, przygotowaniu stron do procesu, znający procedurę sądową i orientujący się w aktualnych przepisach obowiązującego prawa.

Czy warto zatem korzystać z usług radcy prawnego? Zdecydowanie tak, bowiem jego pomoc niewątpliwie gwarantuje Klientom odpowiednie zabezpieczenie ich interesów.

Nie mam wystarczającej ilości środków finansowych. Czy mam możliwość uzyskania wsparcia profesjonalnego pełnomocnika?

Jest kilka możliwych rozwiązań, do których w szczególności należy:

  1. Złożenie w Sądzie wniosku o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i równolegle o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Co ważne, takie kroki może podjąć zarówno osoba inicjująca postępowanie – powód, bądź wnioskodawca w postępowaniu cywilnym, a także osoba pozwana, czy też uczestnik postępowania. Istotnym jest również fakt, iż składając wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu Strona ma prawo wskazać konkretnego, wybranego przez siebie, radcę prawnego lub adwokata.
  2. Porozumienie się z radcą prawnym, aby wynagrodzenie ustalone w umowie o świadczenie usług prawnych, opłacone zostało z odroczonym terminem płatności lub też w dogodnych dla Klienta ratach.

Kiedy zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika – terminy?

Szczególnie istotną kwestią zarówno w toku trwającego postępowania sądowego, administracyjnego czy egzekucyjnego jest konieczność zachowania terminów. Najczęściej występujące terminy to 7 i 14 dniowe, które zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, liczy się od dnia następnego po dniu odebrania korespondencji tudzież zapoznania się z treścią pisma. Co ważne, uchybienie terminom wskazanym w otrzymanym piśmie, rodzi dla Strony poważne konsekwencje prawne, dlatego tak ważne jest ich zachowanie. Kiedy zatem udać się do radcy prawnego? Odpowiedź jest jedna- jak najszybciej. Radca prawny, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, musi mieć czas, aby zapoznać się ze sprawą, przygotować treść pisma, a nierzadko wspomóc Klienta w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i dowodów.

Należy pamiętać, że odwlekanie w czasie wizyty u radcy prawnego może spowodować wzrost kosztów za podjęte przez niego czynności, bowiem w krótkim czasie będzie musiał dokonać czynności, o których mowa powyżej.

Co zabrać ze sobą na poradę prawną?

Wszystko jest uzależnione od rodzaju sprawy, z jaką przychodzą Państwo do Kancelarii na poradę prawna. Najlepiej zabrać ze sobą wszelką dokumentację, która obrazować będzie sprawę, bowiem to zagwarantuje Państwu prawidłową ocenę prawną. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skan dokumentów na adres mailowy Kancelarii, czy też donieść je w późniejszym terminie, jednakże to niewątpliwie opóźni czas udzielenia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Przykładowo w sprawie o:

  • stwierdzenie nabycia spadku należy zabrać ze sobą akt zgonu spadkodawcy oraz testament (jeśli jesteście Państwo w jego posiadaniu), jak również odpisy aktów zgonu osób, które nie które nie dożyły otwarcia spadku po zmarłym, a wchodziłyby w krąg spadkobierców,
  • alimenty ustalenie obowiązku alimentacyjnego, obniżenie/ podwyższenie alimentów czy też uchylenie obowiązku alimentacyjnego – należy zabrać ze sobą odpisy wszystkich dotychczas wydanych w sprawie orzeczeń sądowych,
  • zapłatę – należy zabrać ze sobą dokument, na podstawie którego powstał stosunek prawny np. umowa, faktura oraz wszelkie inne dokumenty pozostające w związku ze sprawą np. wezwania do zapłaty, potwierdzenia dokonania zapłaty itd.
  • zadośćuczynienie/odszkodowanie – należy zabrać ze sobą dokument polisy ubezpieczeniowej, ogólne warunki ubezpieczenia, notatkę z policji, ewentualną dotychczasową korespondencję z Towarzystwem Ubezpieczeniowym,
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej – należy zabrać ze sobą listę wierzycieli wskazującą szacunkową wysokość zobowiązań z uwzględnieniem ich daty wymagalności,
  • dotyczącej kredytu frankowego – należy zabrać ze sobą umowę zawartą z Bankiem oraz opcjonalnie zaświadczenie z Banku dotyczące historii spłaty kredytu, w którym wskazane będą: data uruchomienia kredytu, daty i wysokość poszczególnych spłat oraz rozliczenie kursu CHF, wysokość oprocentowania i koszty ubezpieczeń (o takie zaświadczenie należy wcześniej wystąpić do Banku- Kancelaria służy pomocą w sporządzeniu takiego pisma).

Czy można zlecić Kancelarii wyłącznie przygotowanie pisma procesowego bez zlecenia prowadzenia sprawy?

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oferujemy również przygotowanie pisma procesowego bez konieczności zlecenia dalszego prowadzenia sprawy. Zaznaczyć jednakże należy, iż tak sporządzone pismo nie zostanie opatrzone podpisem radcy prawnego, nie mniej jednak będzie on ponosił pełną odpowiedzialność za jego treść.

Czy Kancelaria zajmuje się sprawami karnymi?

W zakresie prowadzenia spraw karnych oraz reprezentowania Klientów w toku postępowania przygotowawczego, a dalej karnego, Kancelaria współpracuje z grupą wyspecjalizowanych w tym zakresie adwokatów – adwokat Aleksandrą Krauze oraz adwokatem Mateuszem Niemcem, którzy służą pomocą naszym Klientom.

Jaka jest gwarancja wygranej?

Żaden profesjonalny pełnomocnik nie zagwarantuje Klientowi wygranej sprawy. Działania pełnomocnika mają na celu rozważenie sytuacji prawnej Klienta, a następnie ocenę mocnych i słabych punktów jego sprawy, co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji, w której pełnomocnik ma pewność, że wykorzystał wszystkie prawnie dopuszczalne środki dla uzyskania korzystnego rezultatu dla Klienta. Rola pełnomocnika polega zatem na maksymalizowaniu prawdopodobieństwa wygranej, poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności procesowych.