Kancelaria oferuje kilka form współpracy:

  • porada prawna

Kancelaria oferuje porady prawne, które według wyboru Klienta mogą zostać udzielone podczas osobistego spotkania, bądź za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków przekazu w tym: telefon, e-mail, połączenie video. Czas trwania porady uzależniony jest od stopnia skomplikowania problemu prawnego – zwykle trwa od 30-45 min. Podczas udzielania porady prawnej Klient przedstawia do analizy problem prawny budzący jego wątpliwości, a ja wskazuję jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać dany problem lub też udzielam wyjaśnień dotyczących zagadnienia prawnego.

W  przypadku zlecenia Kancelarii kompleksowego prowadzenia sprawy przed sądem lub organem administracji wynagrodzenie za udzieloną wcześniej poradę prawną zaliczane jest na poczet wynagrodzenia.

  • sporządzenie pisma, opinii prawnej lub umowy, analiza kontaktów i umów

Kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych pism w toku postępowania polubownego (m.in. wezwania do zapłaty, wezwania do zaprzestania naruszeń,), sądowego (m.in. pozwy, zażalenia, skargi, apelacje), egzekucyjnego (m.in. wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika) oraz administracyjnego (m.in. odwołania od decyzji organów administracji), bez konieczności reprezentowania Klienta w toku trwających postępowań.  Dodatkowo istnieje możliwość zaopiniowania różnego rodzaju umów, kontraktów (m.in. umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa leasingu, umowa pożyczki ) lub też sporządzenie ich od podstaw. Kancelaria oferuje również możliwość przygotowania opinii prawnych.

  • reprezentacja przed sądami i organami administracji, w tym:
  1. kompleksowe prowadzenie sprawy do zakończenia w I lub II instancji,
  2. wstąpienie do toczącego się postępowania sądowego;

Kancelaria oferuje profesjonalne i kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego (prawo rzeczowe i spadki), rodzinnego i opiekuńczego, upadłościowego oraz karnego. W ramach zastępstwa procesowego działanie Kancelarii obejmuje doradztwo na etapie pojawienia się problemu prawnego, dopilnowanie szeregu formalności związanych z wszczęciem a następnie prowadzeniem postępowania, sporządzanie pism procesowych, a także zastępowanie Klienta podczas rozpraw i posiedzeń oraz finalizacje, czyli skuteczną egzekucję praw Klienta lub obronę jego stanowiska.

  • stała obsługa prawna

Kancelaria oferuje stałą i kompleksową obsługę prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, wykonywaną przez bezpośredni kontakt, bądź za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków przekazu w tym: telefon, e-mail, połączenie video. W ramach takiej współpracy świadczona jest bieżąca obsługa prawna polegająca na udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych, sporządzaniu różnego rodzaju pism z zakresu szeroko pojętego prawa, analizowaniu i opiniowani umów oraz rozwiązywaniu problemów prawnych.

Reprezentacja Klienta przed sądami i organami administracji, w ramach stałej obsługi prawnej, uzależniona jest od indywidualnych uzgodnień z Klientem.

  • negocjacje, mediacje, inne czynności

Kancelaria oferuje udział radcy prawnego w negocjacjach, mediacjach sądowych i pozasądowych, asystowanie przy podpisywaniu umów i kontraktów oraz pomoc w różnego rodzaju interwencjach poza siedzibą Kancelarii (m.in. w postępowaniu przygotowawczym,  postępowaniu egzekucyjnym).