Na wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy wpływ ma kilka czynników takich jak m.in. rodzaj i charakter sprawy, stopień jej skomplikowania, etap, na jakim znajduje się sprawa (polubowny, sądowy, egzekucyjny), prognozowany czas trwania ewentualnego procesu i jego przebieg, czy też czas, jaki należy poświęcić na rozwiązanie danej sprawy. Trudno zatem jednoznacznie wskazać cennik świadczonych przez Kancelarię usług.

Wychodząc jednakże naprzeciw oczekiwaniom Klienta, mając na względzie jego komfort i potrzeby, Kancelaria oferuje dogodny system wynagrodzenia, z możliwością płatności jednorazowej, czy też ratalnej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Możliwe formy wynagrodzenia:

  • kwotowe

ta forma wynagrodzenia jest proponowania Klientowi, który zleca prowadzenie konkretnej sprawy sądowej (np. rodzinnej, spadkowej), w której już na etapie przyjęcia można określić zakres niezbędnych prac oraz ich wymiar czasowy. Podstawą do ustalenia tego rodzaju wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804 z późn. zm.)

  • godzinowe

ta forma wynagrodzenia jest oferowana Klientowi, który decyduje się na doraźną obsługę prawną lub też wyjątkowo w sytuacjach, gdy brak jest możliwości, na etapie przyjęcia sprawy, oszacowania zakresu niezbędnych czynności oraz ilość czasu koniecznego do poświęcenia danej sprawie.

  • ryczałtowe

ta forma wynagrodzenia jest oferowana Klientowi, który decyduje się na stałą obsługę prawną. W ramach tego wynagrodzenia Klient ma stały dostęp do konsultacji, opinii i porad prawnych świadczonych przez Kancelarię telefonicznie, on-line lub w biurze Kancelarii. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o comiesięczny zakres zgłoszonych prze Klienta spraw, z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii.

  • premia za sukces

to forma dodatkowego, z góry określonego procentowo, wynagrodzenia Kancelarii, uzgodniona z Klientem w przypadku uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Premia za sukces, obok wynagrodzenia podstawowego, jest ustalana w sprawach o znacznym stopniu skomplikowania i takich, w których dochodzone są wysokie kwoty pieniężne.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych takich jak: koszty pozyskania zaświadczeń i dokumentów urzędowych, czy też tłumaczeń przysięgłych. W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem województwa dolnośląskiego lub opolskiego, Klient musi się liczyć z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.