Źródłem prawa cywilnego w Polce jest w znakomitej większości ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reguluje ona stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi, czy też jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Prawo cywilne stanowi podstawę prawa prywatnego. Skupia się na stosunkach majątkowych, ale niekiedy reguluje również stosunki osobiste. Podmioty prawa prywatnego są samodzielne, dlatego prawie każdy z tych podmiotów jest podporządkowany innemu podmiotowi. W rezultacie, relacje między nimi kształtują w zindywidualizowany sposób. Prawo cywilne reguluje jednak granice tych relacji.

Prawo cywilne dzieli się na:

• prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy,
• prawo zobowiązań – odnoszące się do praw majątkowych,
• prawo spadkowe – odnoszące się do przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa,
• prawo rodzinne – odnoszące się do stosunków prawnych i majątkowych wewnątrz rodziny,
• część ogólną – odnoszącą się do zagadnień ogółu prawa cywilnego.

Kancelaria swoim Klientom oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zapewnia pomoc prawną w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, jak również uczestniczy w negocjacjach. W zakresie świadczonych usług sporządza i opiniuje umowy cywilnoprawne, a także skutecznie reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz organami publicznymi. Usługi Kancelarii obejmują sprawy o:

• zapłatę należności (postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone oraz elektroniczne postępowanie upominawcze),
• ochronę dóbr osobistych,
• zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, czy też naruszenie posiadania,
• eksmisję,
• wynagrodzenie za bezumowne korzystanie,
• stwierdzenie nieważności umów (wady oświadczenia woli),
• roszczenia konsumentów,
• odszkodowanie i zadośćuczynienie.