Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Sieradzkiej Sitnik jest wyspecjalizowanym podmiotem świadczącym pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

W ramach pomocy prawnej w tym zakresie oferujemy:

 • zastępstwo w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej, w organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych przez organami II instancji oraz przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, w tym:
 1. sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie administracyjne oraz wnioski i pisma stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
 2. zaskarżania decyzji administracyjnych,
 3. zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
 4. skarga na bezczynność organów administracji publicznej,
 5. sporządzanie wniosków o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji lub postanowień
 6. zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
 7. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego
 8. sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
 9. sporządzanie wniosków o zwolnienie lub wyłączenie rzeczy spod egzekucji,
 10. sporządzanie wniosków o wstrzymanie czynności egzekucyjnych,
 11. sporządzanie zażaleń na postępowanie organu lub czynności egzekucyjne,
 12. sporządzanie wniosków o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • zastępstwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.