Jest kilka możliwych rozwiązań, do których w szczególności należy:

  1. Złożenie w Sądzie wniosku o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i równolegle o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Co ważne, takie kroki może podjąć zarówno osoba inicjująca postępowanie – powód, bądź wnioskodawca w postępowaniu cywilnym, a także osoba pozwana, czy też uczestnik postępowania. Istotnym jest również fakt, iż składając wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu Strona ma prawo wskazać konkretnego, wybranego przez siebie, radcę prawnego lub adwokata.
  2. Porozumienie się z radcą prawnym, aby wynagrodzenie ustalone w umowie o świadczenie usług prawnych, opłacone zostało z odroczonym terminem płatności lub też w dogodnych dla Klienta ratach.