Wszystko jest uzależnione od rodzaju sprawy, z jaką przychodzą Państwo do Kancelarii na poradę prawna. Najlepiej zabrać ze sobą wszelką dokumentację, która obrazować będzie sprawę, bowiem to zagwarantuje Państwu prawidłową ocenę prawną. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skan dokumentów na adres mailowy Kancelarii, czy też donieść je w późniejszym terminie, jednakże to niewątpliwie opóźni czas udzielenia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Przykładowo w sprawie o:

  • stwierdzenie nabycia spadku należy zabrać ze sobą akt zgonu spadkodawcy oraz testament (jeśli jesteście Państwo w jego posiadaniu), jak również odpisy aktów zgonu osób, które nie które nie dożyły otwarcia spadku po zmarłym, a wchodziłyby w krąg spadkobierców,
  • alimenty ustalenie obowiązku alimentacyjnego, obniżenie/ podwyższenie alimentów czy też uchylenie obowiązku alimentacyjnego – należy zabrać ze sobą odpisy wszystkich dotychczas wydanych w sprawie orzeczeń sądowych,
  • zapłatę – należy zabrać ze sobą dokument, na podstawie którego powstał stosunek prawny np. umowa, faktura oraz wszelkie inne dokumenty pozostające w związku ze sprawą np. wezwania do zapłaty, potwierdzenia dokonania zapłaty itd.
  • zadośćuczynienie/odszkodowanie – należy zabrać ze sobą dokument polisy ubezpieczeniowej, ogólne warunki ubezpieczenia, notatkę z policji, ewentualną dotychczasową korespondencję z Towarzystwem Ubezpieczeniowym,
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej – należy zabrać ze sobą listę wierzycieli wskazującą szacunkową wysokość zobowiązań z uwzględnieniem ich daty wymagalności,
  • dotyczącej kredytu frankowego – należy zabrać ze sobą umowę zawartą z Bankiem oraz opcjonalnie zaświadczenie z Banku dotyczące historii spłaty kredytu, w którym wskazane będą: data uruchomienia kredytu, daty i wysokość poszczególnych spłat oraz rozliczenie kursu CHF, wysokość oprocentowania i koszty ubezpieczeń (o takie zaświadczenie należy wcześniej wystąpić do Banku- Kancelaria służy pomocą w sporządzeniu takiego pisma).